Canon Quick Menu 2.8.5

Canon Quick Menu 2.8.5

Canon Inc. – 9,2MB – Shareware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Canon nhanh Menu, một tiện ích cung cấp dễ dàng truy cập vào các ứng dụng được cài đặt với các sản phẩm của Canon.

Tổng quan

Canon Quick Menu là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Canon Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.718 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon Quick Menu là 2.8.5, phát hành vào ngày 31/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/07/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.8.5, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

Canon Quick Menu đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,2MB.

Người sử dụng của Canon Quick Menu đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon Quick Menu!

Cài đặt

người sử dụng 11.718 UpdateStar có Canon Quick Menu cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Canon Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản